„Ki“ energie

(2017)

40 (v) x 39 cm; suchý pastel, pastelky Progresso